Zadzwoń:

+48 18 445 20 83

Regulamin „Przedłużona Gwarancja”

REGULAMIN PROGRAMU

„PRZEDŁUŻONA GWARANCJA”

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki programu pod nazwą „Przedłużona gwarancja” (dalej: „Program” lub „Przedłużona Gwarancja”), w tym zasady udziału oraz prawa i obowiązki jego uczestników oraz organizatora.

1.2. Organizatorem Programu Przedłużona Gwarancja jest spółka ORIS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Jabłonce (adres siedziby i do korespondencji: ul. Kamieniec 2, 34-480 Jabłonka), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000907801; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 300 000,00 zł; NIP 7352897926, REGON 389256301, adres poczty elektronicznej: biuro@lumilight.pl oraz numer telefonu: +48 18 445 20 83 (dalej: „Organizator”).

1.3. Program prowadzony jest za pośrednictwem serwisu internetowego Organizatora udostępnianego pod adresem: https://www.lumilight.pl (dalej: „Serwis Lumilight.pl” lub „Serwis”).

1.4. Program rozpoczyna się dnia 01.02.2024 roku i trwa do odwołania (dalej: „Czas Trwania Programu”).

1.5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Przedłużonej Gwarancji jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w pkt. 4 niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do skorzystania z Przedłużonej Gwarancji skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w tym Programie przez osobę, której dane dotyczą.

1.6. Określenia występujące w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenia:

1.6.1. CZAS TRWANIA PROGRAMU – czas trwania Programu, przez jaki możliwe jest przystąpienie do Programu Przedłużona Gwarancja przez Uczestnika.

1.6.2. FORMULARZ REJESTRACJI – interaktywny formularz dostępny na stronie Serwisu w zakładce „Program Przedłużona Gwarancja” umożliwiający Uczestnikowi przystąpienie do Programu poprzez rejestrację swojego Produktu.

1.6.3. FORMULARZ REKLAMACJI – interaktywny formularz dostępny na stronie Serwisu w zakładce „Program Przedłużona Gwarancja” umożliwiający Uczestnikowi skorzystanie z ochrony w ramach Przedłużonej Gwarancji poprzez zgłoszenie reklamacji Produktu.

1.6.4. GWARANCJA – gwarancja udzielona przez Gwaranta na Produkt zgodnie z warunkami przedstawionymi w Karcie Gwarancyjnej.

1.6.5. KARTA GWARANCYJNA – dokument wydany wraz ze sprzedanym Produktem, zawierający przede wszystkim warunki korzystania z Gwarancji, w tym podstawy odpowiedzialności Gwaranta oraz zakres roszczeń przysługujących uprawnionemu z Gwarancji.

1.6.6. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.6.7. OKRES DODATKOWEJ OCHRONY – dodatkowy, 2-letni okres Gwarancji przysługujący Uczestnikowi z tytułu Przedłużonej Gwarancji, który rozpoczyna się po zakończeniu podstawowego, 3-letniego okresu Gwarancji na Produkt.

1.6.8. ORGANIZATOR, GWARANT – spółka ORIS TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Jabłonce (adres siedziby i do korespondencji: ul. Kamieniec 2, 34-480 Jabłonka), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000907801; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 300 000,00 zł; NIP 7352897926, REGON 389256301, adres poczty elektronicznej: biuro@lumilight.pl oraz numer telefonu: +48 18 445 20 83.

1.6.9. PRODUKT – dowolny produkt marki Lumilight z oznaczeniem „5 lat gwarancji” objęty Programem Przedłużonej Gwarancji zgodnie z niniejszym Regulaminem.

1.6.10. PROGRAM, PRZEDŁUŻONA GWARANCJA – program polegający na przedłużeniu okresu Gwarancji obowiązującej dla Produktu zgodnie z jego Kartą Gwarancyjną po spełnieniu warunków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

1.6.11. REGULAMIN – niniejszym Regulamin Programu Przedłużona Gwarancja.

1.6.12. SERWIS LUMILIGHT.PL, SERWIS – serwis internetowy prowadzony przez Organizatora i dostępny pod adresem internetowym https://www.lumilight.pl.

1.6.13. UCZESTNIK – (i) osoba fizyczna, dla której nabycie Produktu nie ma bezpośredniego związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego) lub (ii) osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą, dla której nabycie Produktu związane jest bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, lecz zgodnie z art. 385[5] § 1 Kodeksu Cywilnego nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego; – która przystępuje lub zamierza przystąpić do Programu Przedłużonej Gwarancji zgodnie z niniejszym Regulaminem.

1.6.14. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

2. WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE

2.1. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna wskazana w pkt. 1.6.13 Regulaminu i uprawniona z tytułu Gwarancji udzielonej na Produkt marki Lumilight z oznaczeniem „5 lat gwarancji”.

2.2. Dla uniknięcia wątpliwości, przyjmuje się, że Program nie jest kierowany i tym samym nie mogą do niego przystąpić (1) osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, dla których zakup Produktu związany jest bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą oraz posiada dla tych osób charakter zawodowy; (2) osoby prawne; oraz (3) jednostki organizacyjne nieposiadającej osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Zgłoszenie dokonane przez osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się za bezskuteczne i nienakładające na Organizatora żadnych zobowiązań z tytułu uczestnictwa w Programie.

2.3. Przystąpienie do Programu wymaga spełnienia w Czasie Trwania Programu następujących warunków przez Uczestnika:

2.3.1. Zakup Produktu marki Lumilight z oznaczeniem „5 lat gwarancji”.

2.3.2. Rejestracja Produktu za pomocą Formularza Rejestracji nie później niż do 30 dni kalendarzowych od daty zakupu Produktu.

2.4. Korzystanie z Formularza Rejestracji Produktu wymaga wykonania łącznie trzech kolejnych kroków przez Uczestnika – (1) kliknięciu pola „Zarejestruj produkt” widocznego w zakładce „Program Przedłużona Gwarancja” na stronie Serwisu, (2) wypełnienia Formularza Rejestracji danymi wskazanymi jako obowiązkowe oraz (3) kliknięcia pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu). W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Uczestnika następujących danych dotyczących (1) Uczestnika: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, a w przypadku Uczestnika niebędącego konsumentem – także nazwa firmy, numer NIP oraz adres (ulica, numer budynku lub/i lokalu, kod pocztowy, miejscowość) oraz (2) zakupu Produktu: model lub/i nazwa Produktu, numer katalogowy Produktu, numer serii Produktu, nazwa i adres sprzedającego (ulica, numer budynku lub/i lokalu, kod pocztowy, miejscowość), numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury), data zakupu Produktu.

2.5. Z chwilą rejestracji Produktu Organizator przesyła na podany w Formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej Uczestnika automatyczną wiadomość e-mail zawierającą wygenerowane potwierdzenie rejestracji Produktu wraz z indywidualnym numerem rejestracyjnym. Z chwilą przesłania Uczestnikowi wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim, Produkt Uczestnika zostaje zarejestrowany w Programie. Informacja na temat dokonanej rejestracji zostaje także utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Serwisu.

2.6. Uczestnik obowiązany jest do zachowania indywidualnego numeru rejestracyjnego Produktu w tajemnicy przed osobami trzecimi. Numer rejestracyjny przydzielony jest wyłącznie do Produktu danego Uczestnika i powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem jedynie do zgłoszenia reklamacji w ramach Przedłużonej Gwarancji, w razie zaistnienia podstaw do reklamacji zgodnie z warunkami Gwarancji na Produkt.

2.7. Udział w Programie jest dobrowolny i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami ani innymi zobowiązaniami dla Uczestnika.

2.8. Uczestnika w związku z udziałem w Programie, w tym rejestracją Produktu, obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych, a także niezgodnych ze stanem faktycznym lub mogących wprowadzić w błąd Organizatora lub inne osoby trzecie. Uczestnikowi zabrania się podejmowania działań zmierzających do obejścia warunków udziału w Programie.

3. ZASADY KORZYSTANIA Z PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI

3.1. Prawidłowa rejestracja Produktu w Programie zgodnie z postanowieniami pkt. 2.3 – 2.5 Regulaminu prowadzi do przedłużenia podstawowego okresu Gwarancji (3 lata) o Okres Dodatkowej Ochrony (2 lata), skutkując tym samym wydłużeniem całkowitego okresu Gwarancji do 5 lat.

3.2. Procedura zgłaszania reklamacji w ramach Przedłużonej Gwarancji opisana w niniejszym Regulaminie obejmuje wyłącznie reklamacje składane w Okresie Dodatkowej Ochrony. Przed rozpoczęciem Okresu Dodatkowej Ochrony, w razie chęci skorzystania z Gwarancji, uprawniony powinien postępować zgodnie z zasadami składania reklamacji w Karcie Gwarancyjnej.

3.3. Okres Dodatkowej Ochrony rozpoczyna się od dnia następującego po dniu, w którym upłynął podstawowy okres Gwarancji Produktu. W pozostałym, nieuregulowanym poniżej zakresie znajdują zastosowanie warunki Gwarancji wynikające z Karty Gwarancyjnej.

3.4. Skorzystanie z Przedłużonej Gwarancji wymaga spełnienia w Okresie Dodatkowej Ochrony następujących warunków przez Uczestnika:

3.4.1. Zaistnienie podstaw do reklamacji Produktu zgodnie z zasadami wynikającymi z Karty Gwarancyjnej – zastosowanie mają wszystkie wyłączenia odpowiedzialności Gwaranta zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Karty Gwarancyjnej (w tym w zakresie uszkodzeń mechanicznych powstałych po wydaniu Produktu).

3.4.2. Złożenie reklamacji na Produkt za pomocą Formularza Reklamacji.

3.5. Korzystanie z Formularza Reklamacji Produktu wymaga wykonania łącznie trzech kolejnych kroków przez Uczestnika – (1) kliknięciu pola „Zgłoś reklamację” widocznego w zakładce „Program Przedłużona Gwarancja” na stronie Serwisu, (2) wypełnienia Formularza Rejestracji danymi wskazanymi jako obowiązkowe oraz (2) kliknięcia pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu). W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Uczestnika następujących danych dotyczących (1) Uczestnika: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres (ulica, numer domu lub/i lokalu, kod pocztowy, miejscowość) oraz (2) przedmiotu reklamacji: indywidualny numer rejestracyjny Produktu w Programie, model lub/i nazwa Produktu, numer katalogowy Produktu, numer serii Produktu, numer dokumentu sprzedaży (paragonu lub faktury).

3.6. Z chwilą otrzymania reklamacji na Produkt Gwarant przesyła na podany w Formularzu Reklamacji adres poczty elektronicznej Uczestnika automatyczną wiadomość e-mail zawierającą wygenerowane potwierdzenie złożenia i otrzymania reklamacji Produktu wraz z indywidualnym numerem zgłoszenia reklamacyjnego oraz dalszymi instrukcjami dla Uczestnika. Z chwilą przesłania Uczestnikowi wiadomości e-mail, o której mowa w zdaniu poprzednim, reklamacja zostaje złożona i otrzymana przez Gwaranta. Informacja na temat złożonej reklamacji zostaje także utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Serwisu.

3.7. Uczestnik jest zobowiązany do wysłania Produktu do Gwaranta zgodnie z instrukcją podaną w wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie wyżej, wraz z dokumentem zakupu oraz indywidualnym numerem zgłoszenia reklamacyjnego. Po rozpatrzeniu reklamacji, w zależności od decyzji Gwaranta, Produkt zostanie odesłany do Uczestnika jako naprawiony lub wymieniony na wskazany w Formularzu Reklamacji adres lub też Uczestnik zawiadomiony zostanie o braku możliwości naprawy lub wymiany z powodu braku stwierdzenia podstaw do reklamacji z tytułu udzielonej Gwarancji.

3.8. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym niezwłocznie Gwaranta.

3.9. Gwarant wskazuje, że w przypadku braku zgodności Produktu z umową kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy oraz że Gwarancja (w tym także Program Przedłużona Gwarancja) nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.

4. DANE OSOBOWE

4.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, to jest w szczególności rejestracją Produktu oraz przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji w ramach Przedłużonej Gwarancji, jest Organizator (dalej: „Administrator”). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

4.2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach, przez okres i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie 4. Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do przystąpienia do Programu lub złożenia reklamacji na Produkt w ramach Programu skutkuje brakiem możliwości skorzystania z przysługujących w ramach tego Programu korzyści przez Uczestnika. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeśli osoba, której dane dotyczą, chce przystąpić do Programu lub/i złożyć reklamację na Produkt w ramach Programu, to jest obowiązana do podania danych wymaganych w tym celu przez Administratora. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest w niniejszym Regulaminie, a także na stronie Serwisu Lumilight.pl, w tym w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Reklamacji Produktu.

4.3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z Rozporządzeniem RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

4.4. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w Rozporządzeniu RODO. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Uczestników przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie Regulaminu – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

4.5. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach, na następujących podstawach i przez następujący okres:

 

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Udział w Programie Przedłużona Gwarancja przez Uczestnika

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (umowa) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której przedmiotem jest udział w Programie Przedłużona Gwarancja, zawartej z osobą, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy i obowiązków umownych Administratora wobec Uczestnika.

Przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji Uczestnika w ramach Przedłużonej Gwarancji

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (umowa) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zobowiązań Administratora wynikających z umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą, której przedmiotem jest ochrona w ramach Programu Przedłużona Gwarancja

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy i obowiązków umownych Administratora wobec Uczestnika.

Marketing bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora  – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego działalności oraz dążeniu do sprzedaży swoich produktów i usług, w tym popularyzowania Serwisu Lumilight.pl

 

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata).

Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.

Marketing

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO (zgoda) – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub kilku celach marketingowych przez Administratora (np. do przesyłania ofert handlowych na udostępniony adres poczty elektronicznej lub numer telefonu)

 

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO (obowiązek prawny) w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).


4.6. Dla realizacji założeń Programu Przedłużona Gwarancja konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

4.6.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki – w przypadku Uczestnika składającego reklamację w ramach Przedłużonej Gwarancji, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub innemu podmiotowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora – w zakresie niezbędnym do transportu reklamowanego Produktu po wykonaniu swoich obowiązków z tytułu udzielonej Gwarancji.

4.6.2. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Programu Przedłużona Gwarancja (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika Programu wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 4 Regulaminu.

4.6.3. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Uczestnika Programu wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszym pkt. 4 Regulaminu.

4.7. Osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługują następujące prawa:

4.7.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

4.7.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4.7.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.7.4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4.7.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

4.8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym pkt. 4 Regulaminu można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Regulaminu.

5. WARUNKI ODWOŁANIA PROGRAMU

5.1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Programu w dowolnym momencie w taki sam sposób, w jaki został on ogłoszony, z zastrzeżeniem, że odwołanie Programu ma skutki na przyszłość i pozostaje bez wpływu na prawa nabyte Uczestników, w tym na przystąpienie do Programu w Czasie Trwania Programu zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz już złożone, rozpatrywane i wykonane reklamacje Produktu.

6. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU

6.1. Niniejszy punkt 6. Regulaminu dotyczy możliwych reklamacji i innych zgłoszeń dotyczących organizacji Programu przez Organizatora, w tym także dotyczących procesu rejestracji Produktu w Programie. Postanowienia niniejsze nie określają procedury rozpatrywania reklamacji Produktu w ramach Gwarancji.

6.2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Organizatora wobec Uczestnika za przebieg i organizację Programu zgodnie z jego Regulaminem określone są powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o Prawach Konsumenta.

6.3. Zastrzeżenia dotyczące przebiegu Programu, w tym działania Formularza Reklamacji lub Formularza Rejestracji Produktu, Uczestnik powinien zgłaszać niezwłocznie po stwierdzeniu tej niezgodności w Czasie Trwania Programu lub najdalej do 30 dni kalendarzowych od jego zakończenia – ułatwi to i przyspieszy wykonanie reklamacji w sposób jak najmniej uciążliwy dla Uczestnika.

6.4. Reklamacje i inne zgłoszenia związane z Programem Uczestnik może składać bezpośrednio do Organizatora, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lumilight.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kamieniec 2, 34-480 Jabłonka.

6.5. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, oczekiwań oraz danych kontaktowych Uczestnika składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.6. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Organizatora.

6.7. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, zrzuty ekranu, dokumenty) związane z przedmiotem reklamacji. Organizator może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zrzuty ekranu), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizator.

6.8. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6.9. Złożenie reklamacji ma charakter dobrowolny i nie wyłącza ani nie ogranicza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Program Przedłużona Gwarancja organizowany jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w zakresie, w jakim ma to wpływ na realizację jego postanowień, z ważnych powodów, to jest: zmiany przepisów prawa; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu; konieczności zabezpieczenia Programu, Uczestników lub Serwisu Lumilight.pl przed ryzykiem oszustwa, nadużyć oraz obejścia warunków Programu; zmiany danych Organizatora. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Uczestnika przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na przystąpienie do Programu w Czasie Trwania Programu zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz już złożone, rozpatrywane i wykonane reklamacje Produktu.

7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.